Skip to content

Algemene Voorwaarden

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht, deze wordt beschreven onder punt 6 en 7.

Algemene voorwaarden
Gewichtsconsulenten praktijk Buikfijn, Daniëlle Leusink staat garant voor een professionele werkwijze. Deze werkwijze houdt rekening met onderstaande Algemene voorwaarden die hieronder staan beschreven.
Artikel 1: Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Gewichtsconsulent: Daniëlle Leusink, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland, tevens in het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulent, handelende als zelfstandig gevestigd gewichtsconsulent;
  • Cliënt: de persoon aan wie door de gewichtsconsulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;
  • Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de gewichtsconsulent wordt uitgeoefend;
  • Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de gewichtsconsulent is verwezen.

Artikel 2: Algemeen
1. De gewichtsconsulent geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld.

Artikel 3: Basis
1. De gewichtsconsulent kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt de gewichtsconsulent de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.

Artikel 4: Verhindering
1. Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij de gewichtsconsulent hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen.
2.Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de gewichtsconsulent geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de gewichtsconsulent gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.
Artikel 5: Tariefstelling
1. Voor aanvang van de behandeling deelt de gewichtsconsulent de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden.
2. De gewichtsconsulent is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. De gewichtsconsulent beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.
Artikel 6: Geheimhouding
1. Gewichtsconsulent verplicht zich, in overeenstemming met de AVG, tot geheimhouding van het dossier en alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld aan gewichtsconsulent. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gewichtsconsulent verplicht is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
Artikel 7: Persoonsgegevens Privacy
1. De cliënt voorziet voor het eerste consult de gewichtsconsulent alle gegevens die voor de gewichtsconsulent relevant zijn voor een goed behandeltraject.
2. Gewichtsconsulent neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een beveiligd geautomatiseerd systeem, en behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet bescherming Persoonsgegevens. Tevens dient u een toestemmingsformulier te ondertekenen waarna deze gescand word in uw dossier.
3. Gewichtsconsulent zal gegevens van de cliënt gebruiken binnen de eigen praktijk. Uitsluitend met instemming van de cliënt kan gewichtsconsulent behandelgegevens ter beschikking stellen aan de huisarts of medisch specialist indien van toepassing.
4. Indien noodzakelijk, kan gewichtsconsulent contact opnemen met de huisarts of medisch specialist voor overleg, tenzij cliënt op dat moment duidelijk aangeeft daarop tegen te zijn.
5. Eigen persoons- en behandelgegevens zijn ten alle tijde in te zien door de cliënt.
6. Uw persoonlijke gegevens worden na 3 jaar na de laatste afspraak verwijderd of ingeval van overlijden dan direct.
7. De financiële gegevens blijven, volgens verplichting belasting, 7 jaar bewaard.
Artikel 8: Intellectueel eigendom
1. De gewichtsconsulent behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt.
2. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de gewichtsconsulent verstrekt zijn.
Artikel 9: Betaling
1. De betaling dient door de cliënt aan de gewichtsconsulent contant te geschieden voorafgaand of aan het einde van het consult óf er wordt een factuur verstrekt. Dit geldt voor face-to-face consulten als wel begeleiding per mail/online. De cliënt krijgt, indien gewenst eens per 5 consulten een verzamelfactuur van de betalingen.
2. Bij een betalingsachterstand behoudt de gewichtsconsulent zich het recht voor om de behandeling op te schorten tot de achterstallige betaling heeft plaatsgevonden.
3.1 Bij afname van een pakket consulten dient betaling vóór aanvang van de 2e afspraak voldaan te zijn. Restitutie van het geld is niet mogelijk. De consulten zijn strikt persoonlijk, kunnen niet aan derden worden overgedragen.
3.2 Voor losse consulten geldt een betalingstermijn van 7 dagen tenzij anders overeengekomen.
4. Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op de gewichtsconsulent uit welk hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten.
5. Bij een overschrijding van elke veertien dagen is de gewichtsconsulent gerechtigd het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten te verhogen.
6. Indien de nota 60 dagen na factuurdatum niet voldaan is, is de gewichtsconsulent gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.
Artikel 10: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden 
1. De gewichtsconsulent heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.
Artikel 11: Aansprakelijkheid
1. Het advies en/of de begeleiding van de gewichtsconsulent is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De gewichtsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de gewichtsconsulent verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent.
2. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de gewichtsconsulent verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de gewichtsconsulent nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de gewichtsconsulent om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de gewichtsconsulent te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.
Artikel 12: Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de gewichtsconsulent is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.