Skip to content

Privacy Policy

Definities
In dit privacy statement worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Privacy statement: Het onderhavige privacy statement.

Gebruiker:  De natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt en op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

Verantwoordelijke: De eenmanszaak Buikfijn, gevestigd aan de Wade 94, 8043LS, te Zwolle, geregistreerd onder KvK-nummer 69655499;

AVG: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Verwerken: Alle handelingen of reeks handelingen uitgevoerd op de persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door midden van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.
Website: www.buikfijn.com

1. Algemeen
In dit privacy statement wordt beschreven hoe Buikfijn omgaat met de persoonsgegevens van de gebruikers. De persoonsgegevens en informatie die de gebruiker aan Buikfijn verstrekt, zal Buikfijn te allen tijde zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
Dit privacy statement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens Buikfijn

2. Verantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers is Buikfijn.

3. Persoonsgegevens
De persoonsgegevens die door Buikfijn worden verwerkt zijn: voor- en achternaam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, medische gegevens (waaronder: gewicht, lengte, allergieën, aandoeningen, klachten/symptomen) , betaalvoorwaarden, en overige persoonsgegevens die van belang kunnen zijn voor de begeleiding.

4. Doeleinden verwerking persoonsgegevens
Buikfijn verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de hieronder beschreven doeleinden waarvoor de gebruiker de persoonsgegevens aan Buikfijn heeft verstrekt:

 • indien de gebruiker Buikfijn om informatie over haar diensten verzoekt, gebruikt Buikfijn de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen en voor het offertetraject;
 • indien de gebruiker een opdracht verstrekt, gebruikt Buikfijn de persoonsgegevens om de opdracht uit te voeren;
  indien de gebruiker een opdracht verstrekt, gebruikt Buikfijn de persoonsgegevens om de financiële transacties te verwerken en ter uitvoering van de opdracht;
 • indien de gebruiker een overeenkomst afsluit met Buikfijn, gebruikt Buikfijn de persoonsgegevens voor de totstandkoming en uitvoering van de afgesloten overeenkomst;
 • indien de gebruiker zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal Buikfijn de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar de gebruiker toe te zenden;
 • indien de gebruiker een klacht heeft over de diensten van Buikfijn, gebruikt Buikfijn de persoonsgegevens voor het afhandelen van de klacht;
 • indien de gebruiker solliciteert bij Buikfijn, gebruikt Buikfijn de persoonsgegevens voor het selectie- en sollicitatietraject;
 • indien de gebruiker persoonsgegevens heeft verstrekt om zich aan te melden voor en/of in het kader van een workshop, seminar, kennissessie, bijeenkomst, of andere (commerciële) activiteiten, gebruikt Buikfijn de persoonsgegevens voor het organiseren van deze activiteiten, zoals het verzenden van de uitnodiging, het verzenden van de informatie over de desbetreffende activiteit en/of het toezenden van relevante documentatie. van de gebruiker te beschermen.

5. Rechtsgronden verwerking persoonsgegevens
Buikfijn baseert de verwerking van de persoonsgegevens op de volgende rechtsgronden

 • de gebruiker heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven voor het verwerken van zijn persoonsgegevens;
 • de verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst tussen Buikfijn en de gebruiker;
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • de verwerking is noodzakelijk om de belangen van de gebruiker te beschermen;
 • de verwerking is noodzakelijk ter behartiging van een gerechtvaardigd belang.

6. Doorgiften derden
Buikfijn zal de persoonsgegevens van de gebruiker niet uitlenen, verhuren, verkopen, doorgeven aan derden of op enige andere wijze openbaar maken.
Buikfijn zal de persoonsgegevens van haar gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:

 • de doorgifte geschiedt aan een door Buikfijn voor de in dit privacy statement opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met welke bewerker een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen; of
 • Buikfijn op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

7. Bewaartermijnen
Buikfijn bewaart de persoonsgegevens van de gebruiker niet langer dan noodzakelijk, tenzij Buikfijn op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.
Zodra het niet meer noodzakelijk is om de persoonsgegevens te bewaren, zullen de persoonsgegevens worden verwijderd.

8. Privacyrechten
De gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, overdracht, correctie, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn persoonsgegevens. Daarnaast heeft de gebruiker het recht om vergeten te worden.
De gebruiker heeft recht op informatie over, beperking van en verzetten tegen de verwerking van de persoonsgegevens.
Indien de gebruiker van één van zijn rechten gebruik wil maken, kan de gebruiker contract op nemen met Buikfijn via het e-mailadres info@buikfijn.com of tel. +31 (0)6 44684810.
Schriftelijke verzoeken kan de gebruiker sturen aan: Buikfijn. Wade 94 8043LS Zwolle,

Bovenstaande verzoeken van de gebruiker zal Buikfijn na ontvangst uiterlijk binnen één maand verwerken en afhandelen.
De gebruiker heeft te allen tijde het recht op bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over het gebruik en verwerken van zijn persoonsgegevens.

9. Nieuwsbrief
De gebruiker kan zich via een schriftelijk aanmeldformulier, via de website of via info@buikfijn.com aanmelden voor de nieuwsbrief.
De nieuwsbrief houdt de gebruiker op de hoogte over het laatste nieuws, laatste ontwikkelingen en innovaties op het gebied van producten en diensten van Buikfijn.
De gebruiker ontvangt de nieuwsbrief per e-mail.
De gebruiker kan zich te allen tijde afmelden van de nieuwsbrief door via de hyperlink die onderaan de nieuwsbrief wordt vermeld of door een e-mail te sturen naar info@buikfijn.com. De gebruiker zal dan geen berichten meer ontvangen.
Indien de gebruiker andere vragen heeft over de nieuwsbrief kan de gebruiker een e-mail sturen naar info@buikfijn.com.

10. Cookies
Bij het bezoeken van de website kan Buikfijn persoonsgegevens en informatie van de gebruiker over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.
Buikfijn maakt uitsluitend gebruik van functionele en analytische cookies.
De persoonsgegevens en informatie die Buikfijn verzamelt middels cookies zullen uitsluitend gebruikt worden voor functionele en analytische doeleinden. Voor het verzamelen van de statistieken maakt Buikfijn gebruik van het programma Google Analytics.
Buikfijn verzamelt de volgende persoonsgegevens en informatie middels cookies:

 • surf- en klikgedrag;
 • aantal bezoeken van de gebruiker;
 • refereer (de bron van waaruit de gebruiker is binnengekomen op de website);
 • soort browser die de gebruiker heeft gebruikt;
 • tijdstip en duur van het bezoek op de website;
 • welke pagina’s van de website de gebruiker heeft bezocht;
 • het land waarvan uit de gebruiker de website heeft bezocht.

Buikfijn gebruikt de door haar verzamelde informatie voor:

 • het verkrijgen van beter inzicht betreffende het aantal en het soort websitebezoekers;
 • het segmenteren van de websitebezoekers met als doel de verschillen tussen websitebezoekers die conversie genereren en de websitebezoekers die geen conversie generen in kaart te brengen
 • om te analyseren hoe de gebruikers de website gebruiken, om de website te optimaliseren en te verbeteren
 • het verfijnen en optimaliseren van de strategieën voor advertentiecampagnes.

Indien de gebruiker bezwaar heeft tegen cookies, kan de gebruiker de instellingen via zijn browser aanpassen.

11. Beveiliging
Buikfijn heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van gebruikers te beveiligen tegen verlies, onrechtmatige verwerking, vernietiging en/of beschadiging.

12. Wijziging
Buikfijn behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt.
Buikfijn adviseert de gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Dit huidige privacy statement is bijgewerkt op 7 december 2021.

13. Contact
Voor vragen en alle overige zaken die verband houden met dit privacy statement, kan de Gebruiker contact opnemen met Buikfijn via info@buikfijn.com of tel. +31 (0)6 44684810.